FAQ - VZW Support
15322
page-template-default,page,page-id-15322,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

FAQ

Een vraag? Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen aan VZW Support. Wie weet zit het antwoord op jouw vraag er ook tussen!

FAQ

De afkorting vzw komt van Vereniging Zonder Winstoogmerk. Dit wil zeggen dat zij geen winst mogen maken m.a.w. een belangeloos doel nastreven. Een vzw is een groep van minstens 3 natuurlijke- of rechtspersonen.

Wanneer men ervoor kiest om een vzw op te richten krijgt deze vereniging een eigen rechtspersoonlijkheid, in tegenstelling tot een feitelijke vereniging. Dit wil zeggen dat de vzw verbintenissen kan aangaan en een eigen vermogen kan opbouwen. Verder heeft een vzw ook een voorafbepaalde structuur: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,… die men moet beschrijven in de statuten.

Een vzw bestaat verplicht uit twee organen: Algemene vergadering en raad van bestuur. Men kan ook in de statuten een derde orgaan voorzien: dagelijks bestuur.

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden, zij zijn in vele gevallen de stichters van de vzw. De effectieve leden hun rechten en plichten worden bepaald door de vzw-wetgeving en zij zijn opgenomen in de statuten. Er zijn ook toegetreden leden zij hebben zich later aangesloten bij de vereniging zodat zij kunnen deelnemen aan haar activiteiten. Deze toegetreden leden kunnen ook deelnemen aan de algemene vergadering meer zij hebben geen stemrecht.

De raad van bestuur bestaat uit minimum drie personen. Dit kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet en de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering verlenen.

Het dagelijks bestuur zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vzw.

Zie ook: ‘Hoe richt je een vzw op?’

Meer uitleg nodig? Contacteer ons op info@vzwsupport.be!

Een feitelijke vereniging is een groep mensen of organisatie die samen iets organiseren. Ze is snel op te starten zonder enige officiële administratie of registratie. Ook het ontbinden van een feitelijke vereniging kan snel gebeuren.

Er zijn een aantal kenmerken van een feitelijke vereniging:

Ten eerste hebben zij geen rechtspersoonlijkheid. Dit wil zeggen dat zij juridisch niet kunnen optreden, enkel de leden van de vereniging kunnen dit doen. Het is ook niet mogelijk dat de vereniging eigendommen in bezit heeft.

Ten tweede heeft een feitelijke vereniging geen eigen aansprakelijkheid. Indien de leden natuurlijke personen zijn, is elk lid met zijn persoonlijk vermogen onbeperkt aansprakelijk voor schulden van de vereniging, dit enkel voor zijn deel van de schulden. Indien de leden van de feitelijke vereniging zelf rechtspersonen zijn (wanneer verschillende VZW’s een samenwerkingsverband hebben) dan zijn zij echter slechts aansprakelijk met het vermogen van de rechtspersoon en enkel voor hun deel van de schulden.

Verder is er ook een specifieke regeling inzake de aansprakelijkheid van de samenwerkende leden t.a.v. de overheid. Wanneer een feitelijke vereniging subsidies ontvangt dienen zij een vertegenwoordiger aan te duiden. Deze vertegenwoordiger is hoofdelijk en onverdeeld aansprakelijk bij alle betwistingen. Dit wil zeggen dat de overheid het betwiste bedrag kan terugvorderen van de vertegenwoordiger die is aangeduid als verantwoordelijke. De leden van de feitelijke vereniging kunnen zelf contractuele afspraken maken en hierin opnemen hoe zij hiermee zullen omgaan wanneer het probleem zich zou voordoen.

Als laatste is er, in tegenstelling tot een vzw, geen vooropgestelde structuur waar je een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,… aanstelt. Een feitelijke vereniging dient dus zelf een structuur te creëren.

Meer vragen over een feitelijke vereniging? Contacteer ons op info@vzwsupport.be!

Wanneer je van plan bent om samen met anderen een vereniging op te richten moet je goed nadenken wat jullie willen bereiken. Zo kan je bepalen wat je moet kiezen, een feitelijke vereniging of een vzw.

Een feitelijke vereniging is een groep mensen of organisatie die samen iets organiseren. Ze is snel op te starten zonder enige officiële administratie of registratie. Men kiest vaak voor een feitelijke vereniging wanneer men slechts enkele malen een activiteit wil organiseren doordat het opstarten en ontbinden van een feitelijke vereniging snel kan gebeuren.

Een VZW is een groep natuurlijke personen die een belangeloos doel nastreven. Het mag u als het ware geen stoffelijke voordelen opleveren. Om een vzw op te richten moet je een aantal verplichte stappen ondernemen. Zie ‘Hoe richt je een vzw op?’. Men kiest voor een vzw wanneer men  de organisatie op lange termijn ziet.

Door een VZW op te richten creëert men een rechtspersoonlijkheid. Deze rechtspersoonlijkheid, de vzw, kan aansprakelijk gesteld worden bij een gerechtelijke betwisting. Dit onderscheid zich van een feitelijke vereniging waarbij alle leden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

We raden aan voor een VZW te kiezen wanneer je:

 • Belangrijke contracten zal sluiten
 • Schenkingen wenst te ontvangen
 • Rechtspersoonlijkheid moet bezitten om subsidies te krijgen
 • Je de organisatie op lange termijn ziet

Ben je nog steeds niet zeker of je een feitelijke vereniging of een vzw zou kiezen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren op info@vzwsupport.be!

Om een vzw op te richten zijn er een aantal stappen noodzakkelijk/verplicht. Doordat een vzw een vooraf bepaalde structuur heeft moeten de leden worden benoemd. De raad van bestuur moet samengesteld worden,  alsook de algemene vergadering en eventueel het dagelijks bestuur. Dit alles moet beschreven worden in de statuten. Ook het belangeloos doel moet hierin beschreven worden.

Deze statuten dienen gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

Omdat de vzw een eigen rechtspersoonlijkheid heeft moet deze ook een eigen rekeningnummer hebben om de inkomsten en uitgaven op te genereren.

Als vzw kan je ervoor kiezen om al dan niet een vrijstelling van btw te krijgen. Wanneer een vzw geen leveringen van goederen of diensten verricht, maar uitsluitend giften ontvangt, is zij niet btw-plichtig en moet zij ook geen btw-nummer hebben.

Als laatste is het ook verplicht om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten.

De verplichtingen kort opgesomd:

 • Opmaak van de statuten
 • Publicatie in het Belgische staatsblad
 • Opening van een zichtrekening
 • Het al dan niet aanvragen van een BTW nummer
 • Het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Hulp nodig bij het oprichten van je vzw? Contacteer ons op info@vzwsupport.be

Ieder jaar dient een vzw een aantal verplichtingen na te komen:

 • Het indienen van vermogens of bezitsaangifte en dit tegen uiterlijk 31 maart, ook de desbetreffende taksen voldoen.
 • Het voorleggen van de boekhouding, resultaatrekening en balans van het voorbije boekjaar en dit voor 30 juni van elk jaar bij de bevoegde rechtbank van koophandel.
 • Het indienen van een fiscale aangifte van de vzw als rechtspersoon. Deze aangifte dient elektronisch ingediend te worden via BIZTAX.
 • Jaarlijks minimum één vergadering houden, hier de afgiften van het boekjaar en de rekening van het voorbije jaar ter goedkeuring voorleggen.

Meer vragen over de jaarlijkse verplichtingen van een vzw? Contacteer ons op info@vzwsupport.be

Voor een oprichting van een VZW zijn er twee tarieven:

 • oprichting op papier: 157,80 Euro + 21 % BTW = 190,94 Euro;
 • elektronische oprichting: 114 Euro + 21 % BTW = 137,94 Euro;
Voor een wijziging of ontbinding van een vereniging geld volgend tarief:
 • wijziging/ontbinding bestaande vzw : 106,90 Euro + 21 % BTW = 129,35 Euro.

De kosten hiervan worden betaald aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Dit kan gestort worden op het rekeningnummer:  679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad. IBAN BE 48 6792 0055 0227, BICC PCHQ BE BB.

Deze prijzen worden jaarlijks aangepast en kan u terugvinden op deze website.

Wanneer u een oprichting, wijziging of ontbinding doorvoert dient u steeds een bewijsstuk van betaling bij te voegen. Bij neerlegging via e-griffie betaalt u online op het moment van indiening van Uw dossier. Het tarief wordt bepaald door de toepassing. U betaalt dus altijd het juiste bedrag. Dit kan met Visa, MasterCard of Bancontact.

Meer vragen over de publicatiekosten? Contacteer ons op info@vzwsupport.be

 • De oprichtingsakte
 • De akte van wijzigingen in de bestuursfunctie
 • Eventuele wijzigingen aan het doel of werking van de vzw
 • De wijziging van de maatschappelijke zetel
 • De akte van vereffening en ontbinding

Hulp nodig bij het publiceren in het Belgisch Staatsblad? Contacteer ons op info@vzwsupport.be

Bepalend hierbij is de doelstelling en activiteit van de vzw.

Een vzw die zich situeert in de syndicale, sociaal-culturele, religieuze, opvoedkundige of sociaal gerichte sfeer is normaal vrij van btw en is dus niet gebonden een btw nummer aan te vragen.

Anders is het gesteld wanneer de vzw zich richt tot een activiteit die aanleunt bij een handeldrijvende activiteit, zoals voetbalclubs, sociaal secretariaat, e.a. zijn zij wel gebonden tot aanvraag van een BTW nummer en de opgelegde administratie.

Door het optrekken van het omzetcijfer voor de btw vrijstellingsregeling tot € 25.000 omzet per jaar, zijn ook veel kleine vzw’s vrijgesteld van de administratieve verplichtingen die door de btw wetgeving worden opgelegd.

Meer vragen over de btw plicht? Contacteer ons op info@vzwsupport.be

Enkel een handelsvennootschap kan in faling gaan. Aangezien een vereniging geen handelsvennootschap is kan deze dus niet in faling gaan.

LET OP! De regels worden aangepast vanaf 1 januari 2019 voor nieuwe vzw’s en vanaf 1 januari 2020 voor bestaande vzw’s.

Meer uitleg vind je in ons artikel: Uw vzw wordt een onderneming

Nog niet voldoende geïnformeerd? Contacteer ons op info@vzwsupport.be

Wanneer een vzw een correcte werking hanteert en zijn administratieve en fiscale verplichtingen nakomt kunnen de leden niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Anders is gesteld wanneer zou blijken dat door bepaalde bestuursleden handelingen zijn gesteld die niet overeenstemmen met het doel van de vereniging.

In dat geval kan een gerechtelijk onderzoek ingesteld met alle gevolgen van dien.

Vragen over aansprakelijkheid? Contacteer ons op info@vzwsupport.be

Een vrijwilliger kan niet door iedereen worden ingeschakeld. Dit kan enkel door:

 • VZW’s
 • IVZW’s
 • Feitelijke vereniging minstens door 2 personen geleid
 • Een stichting van openbaar nut
 • Openbare besturen

Dat wil dus zeggen dat enkel organisaties zonder winstoogmerk mogen samenwerken met vrijwilligers. De wetgeving staat dus niet toe dat organisaties met winstoogmerk vrijwilligers kunnen tewerkstellen.

Let wel dat een vrijwilliger wel geld kost voor jouw vereniging. Wanneer jij iemand tewerk stelt moeten deze personen steeds verzekerd zijn.

De wet verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA), zodat zij gedekt zijn voor die risico’s die bij het vrijwilligers werk kunnen voorkomen. Als de organisatie (= de vrijwilliger) een fout maakt, die schade veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade moeten vergoeden.

De wet verplicht ook dat de vrijwilligers verzekerd zijn, zowel tijdens de uitvoering van hun activiteiten, als tijdens de verplaatsingen uitgevoerd in het kader van deze activiteiten.

Vragen over vrijwilligers te werk stellen? Contacteer ons op info@vzwsupport.be!

Je kan een vrijwilliger inzetten voor jouw vereniging, dit wil zeggen dat zij een gratis komen werken. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de vrijwilliger nog eens geld zal toesteken om gratis te kunnen komen werken. Daarom zijn er enkele regels opgemaakt en kan de vrijwilliger wel vergoed worden voor de onkosten die hij maakt.

Er zijn twee soorten vergoedingen:

De forfaitaire vergoeding: je ontvangt een vast bedrag, zonder bewijsstukken. Let wel dat je niet meer dan de dag- en jaarmaxima ontvangt, ook niet als je deze vergoeding in meerdere organisaties krijgt: het is de totaalsom die telt. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd: 2018: maximum 34,03 euro per dag én maximum van 1.361,23 euro per jaar. Als je een vast bedrag krijgt, dan kunnen je vervoerskosten bijkomend terugbetaald worden. Het maximum dat je bovenop het vast bedrag kunt ontvangen is 692 euro (2000km/jaar).

De reële kostenvergoeding: deze kosten krijg je enkel terug wanneer je bewijs kan voorleggen, bv adhv kasbonnetjes. De kilometervergoeding is een reële onkostenvergoeding. Ook hiervoor gelden vooropgestelde maxima.

 • voor je eigen auto: maximum 0,3573 euro per kilometer (van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019).
 • voor de fiets : maximum 0,23 euro per kilometer

Let op! Je mag de forfaitaire en reële vergoeding niet door elkaar gebruiken: ofwel krijg je een vast bedrag, ofwel krijg je de kosten die je kan bewijzen. Ook al doe je vrijwilligerswerk in meerdere organisaties je moet je houden aan één manier en aan de vooropgestelde maxima bedragen. Zorg ook dat je zeker nooit over het maximum van 2000 km gaat voor vervoerskosten, als je een forfaitaire vergoeding krijgt. Volg je de regels niet, dan loop je het risico om belastingen op je vergoeding te betalen.

Deze onkostenvergoedingen moeten door de organisatie in de boekhouding vermeld worden bij de werkingskosten en niet bij de personeelskosten. Er moeten ook geen belastingen of btw betaald worden, geen fiscale fiches opgemaakt worden of geen bijdragen voor de sociale zekerheid betaald worden (zolang de maxima gerespecteerd worden).

Meer informatie nodig over vrijwilligersvergoeding? Contacteer ons op info@vzwsupport.be